Adres zamieszkania
Dane dotyczące zgłoszonego dzieła
Materiały graficzne
Jeżeli umieściłeś materiały na serwerze w chmurze z wykorzystaniem np. WeTranswer lub OneDrive,
tutaj wstaw link do tych materiałów.
Jeżeli chcesz przesłać materiały bezpośrednio ze swojego komputera dodaj wybrany plik jako załącznik do formularza.
Potwierdzenie przelewu
Tutaj możesz załączyć potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej.
Uwagi do zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wm.poznan.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe/kontaktowe przetwarzane będą wyłącznie w realizacji postanowień Regulaminu Konkursu 30/30, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące realizacji Konkursu 30/30 oraz towarzyszących mu wystaw.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, o ile nie zażąda Pani/Pan ich usunięcia.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.